35th Dubya World Vets 2019 Friday Day 1 (Vintage) - MotoPhotoLLC